REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 30.05.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Kup Fantasię i wygraj codziennie 1000 zł na zakupy w ANSWEAR.com” („Konkurs”)  jest Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414701, NIP: 6793080390, REGON: 122515020, kapitał zakładowy w wysokości 667 450,00 zł (dalej: „Organizator”).
1.2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, wybranie Laureatów i dostarczenie Laureatom Nagród, niniejszym Regulaminem przewidzianych. 
1.3 Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 07.05.2018 r. do dnia  30.06.2018 r. do godz. 24:00 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.4 Konkurs organizowany jest pod adresem: https://fantasia.answear.com
1.5 Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zmianami).

§ 2. Udział w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale która ukończyła 16 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: marketing@answear.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. 
2.3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz spełnia kryteria w nim przewidziane.
2.4. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora.

§ 3.Zasady Konkursu 

3.1. Zadaniem Uczestnika jest zakup produktu marki Fantasia w czasie trwania Konkursu, zachowanie paragonu i przesłanie go Organizatorowi zgodnie z pkt. 3.2. poniżej oraz odpowiedź na pytanie konkursowe - „Który z wariantów smakowych jogurtu FANTASIA Cię inspiruje i dlaczego?” (dalej „Praca”).  
3.2. Uczestnik zobowiązany jest przesłać Pracę poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  https://fantasia.answear.com  oraz wyraźne zdjęcie paragonu, na którym znajduje się zakupiony w czasie trwania Konkursu produkt marki Fantasia. Każdy paragon może być tylko raz wykorzystany w celu zgłoszenia się w konkursie.
3.3 Nagrody przyznawane są w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności zgłoszonej Pracy 
i przesłanego paragonu przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu. 
3.4. Praca nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem. Praca nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich. 
3.5. Z chwilą przesłania zgłoszenia w Konkursie przez Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika oraz że nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że korzystanie z Pracy przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. 
3.6. Z chwilą przesłania zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie Pracy przez Organizatora Pracy zgodnie z pkt. 4.4. poniżej oraz zezwala na publikowanie Pracy przez Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Redutowej 9/23 (KRS: 0000014227) w następujących miejscach: strona internetowa www.danone.pl, brandowa strona internetowa Fantasia, serwis Facebook oraz serwis Instagram w związku z Konkursem.

§ 4. Laureaci i nagrody
4.1 Nagrodami w Konkursie jest 55 elektronicznych kart podarunkowych do sklepu internetowego prowadzonego w domenie https://www.answear.com o łącznej wartości 55.000 zł i jedna nagroda główna – elektroniczna karta podarunkowa do sklepu internetowego prowadzonego w domenie https://www.answear.com o wartości 15.000 zł.
4.2.  Każdego dnia do wygrania będzie jedna karta podarunkowa o wartości 1000 zł, nagroda główna zostanie przyznana w dniu 5 lipca 2018 r. 
4.3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną w gotówce. Zasady korzystania z nagród określa regulamin dostępny na stronie https://answear.com/regulamin-zamawiania-i-korzystania-z-kart-podarunkowych-answear-com-dla-klientow-indywidualnych-290-a.html. Karty podarunkowe będą ważne do dnia 7.05.2019 r. 
4.4. Wyniki Konkursu będą publikowane w każdy poniedziałek na stronie https://fantasia.answear.com/konkurs.php do godz. 17:00. Każda publikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierała imię Laureatów oraz Prace, którzy zwyciężyły w ostatnich 7 dniach przed publikacją. Nagroda główna zostanie przyznana w dniu 5 lipca 2018 r. do godz. 17:00.
4.5. Każdy Uczestnik może tylko raz otrzymać nagrodę w postaci elektronicznej karty podarunkowej o wartości 1000 zł. Laureat, który otrzyma nagrodę główną zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którym została przyznana nagroda w postaci elektronicznej karty podarunkowej o wartości 1000 zł oraz Uczestników, którym taka nagroda nie została przyznana. 
4.5.  Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 3 dni za pośrednictwem korespondencji mailowej, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać ww. terminie informacje  wskazane przez Organizatora, w szczególności: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, telefon, numer PESE, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 
4.6.  W sytuacji, gdy Organizator nie będzie w stanie z powodu leżącego po stronie Laureata skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 3 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
47. Każdy Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
4.8. Organizator – w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) – przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 11.11 % wartości brutto nagrody. Podczas korespondencji po wyłonieniu Laureatów Konkursu, o której mowa w pkt. 4.5. powyżej, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.
4.9. Nagrody zostaną przesłane Laureatom za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres Laureata wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
4.10. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa od Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy do korzystania bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: internet.

§ 5. Postanowienia końcowe
5.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://fantasia.answear.com.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie https://fantasia.answear.com. Zmiana regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
5.3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5.4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania Konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com . Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. 
5.5 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

KOMUNIKAT O ZMIANACH REGULAMINU KONKURSU, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 30.05.2018 r.

W dniu 30.05.2018 r. zostały wprowadzone do regulaminu konkursu następujące zmiany: 
§ 2 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale która ukończyła 16 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 11.05.2018 r. DO DNIA 29.05.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Kup Fantasię i wygraj codziennie 1000 zł na zakupy w ANSWEAR.com” („Konkurs”)  jest Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414701, NIP: 6793080390, REGON: 122515020, kapitał zakładowy w wysokości 667 450,00 zł (dalej: „Organizator”).
1.2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, wybranie Laureatów i dostarczenie Laureatom Nagród, niniejszym Regulaminem przewidzianych. 
1.3 Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 07.05.2018 r. do dnia  30.06.2018 r. do godz. 24:00 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.4 Konkurs organizowany jest pod adresem: https://fantasia.answear.com
1.5 Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zmianami).

§ 2. Udział w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna posiadająca pełna lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: marketing@answear.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. 
2.3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz spełnia kryteria w nim przewidziane.
2.4. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora.

§ 3.Zasady Konkursu 

3.1. Zadaniem Uczestnika jest zakup produktu marki Fantasia w czasie trwania Konkursu, zachowanie paragonu i przesłanie go Organizatorowi zgodnie z pkt. 3.2. poniżej oraz odpowiedź na pytanie konkursowe - „Który z wariantów smakowych jogurtu FANTASIA Cię inspiruje i dlaczego?” (dalej „Praca”).  
3.2. Uczestnik zobowiązany jest przesłać Pracę poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  https://fantasia.answear.com  oraz wyraźne zdjęcie paragonu, na którym znajduje się zakupiony w czasie trwania Konkursu produkt marki Fantasia. Każdy paragon może być tylko raz wykorzystany w celu zgłoszenia się w konkursie.
3.3 Nagrody przyznawane są w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności zgłoszonej Pracy 
i przesłanego paragonu przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu. 
3.4. Praca nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem. Praca nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich. 
3.5. Z chwilą przesłania zgłoszenia w Konkursie przez Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika oraz że nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że korzystanie z Pracy przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. 
3.6. Z chwilą przesłania zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie Pracy przez Organizatora Pracy zgodnie z pkt. 4.4. poniżej oraz zezwala na publikowanie Pracy przez Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Redutowej 9/23 (KRS: 0000014227) w następujących miejscach: strona internetowa www.danone.pl, brandowa strona internetowa Fantasia, serwis Facebook oraz serwis Instagram w związku z Konkursem.

§ 4. Laureaci i nagrody
4.1 Nagrodami w Konkursie jest 55 elektronicznych kart podarunkowych do sklepu internetowego prowadzonego w domenie https://www.answear.com o łącznej wartości 55.000 zł i jedna nagroda główna – elektroniczna karta podarunkowa do sklepu internetowego prowadzonego w domenie https://www.answear.com o wartości 15.000 zł.
4.2.  Każdego dnia do wygrania będzie jedna karta podarunkowa o wartości 1000 zł, nagroda główna zostanie przyznana w dniu 5 lipca 2018 r. 
4.3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną w gotówce. Zasady korzystania z nagród określa regulamin dostępny na stronie https://answear.com/regulamin-zamawiania-i-korzystania-z-kart-podarunkowych-answear-com-dla-klientow-indywidualnych-290-a.html. Karty podarunkowe będą ważne do dnia 7.05.2019 r. 
4.4. Wyniki Konkursu będą publikowane w każdy poniedziałek na stronie https://fantasia.answear.com/konkurs.php do godz. 17:00. Każda publikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierała imię Laureatów oraz Prace, którzy zwyciężyły w ostatnich 7 dniach przed publikacją. Nagroda główna zostanie przyznana w dniu 5 lipca 2018 r. do godz. 17:00.
4.5. Każdy Uczestnik może tylko raz otrzymać nagrodę w postaci elektronicznej karty podarunkowej o wartości 1000 zł. Laureat, który otrzyma nagrodę główną zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którym została przyznana nagroda w postaci elektronicznej karty podarunkowej o wartości 1000 zł oraz Uczestników, którym taka nagroda nie została przyznana. 
4.5.  Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 3 dni za pośrednictwem korespondencji mailowej, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać ww. terminie informacje  wskazane przez Organizatora, w szczególności: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, telefon, numer PESE, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 
4.6.  W sytuacji, gdy Organizator nie będzie w stanie z powodu leżącego po stronie Laureata skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 3 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
47. Każdy Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
4.8. Organizator – w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) – przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 11.11 % wartości brutto nagrody. Podczas korespondencji po wyłonieniu Laureatów Konkursu, o której mowa w pkt. 4.5. powyżej, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.
4.9. Nagrody zostaną przesłane Laureatom za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres Laureata wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
4.10. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa od Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy do korzystania bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: internet.

§ 5. Postanowienia końcowe
5.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://fantasia.answear.com.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie https://fantasia.answear.com. Zmiana regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
5.3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5.4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania Konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com . Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. 
5.5 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

KOMUNIKAT O ZMIANACH REGULAMINU KONKURSU, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 11.05.2018 r.

W dniu 11.05.2018 r. zostały wprowadzone do regulaminu konkursu następujące zmiany: 
§ 3 punkt 3.1. otrzymuje brzmienie: „Który z wariantów smakowych jogurtu FANTASIA Cię inspiruje i dlaczego?”; do § 3 punkt 3.2.dodaje się drugie zdanie, które otrzymuje brzmienie: „Każdy paragon może być tylko raz wykorzystany w celu zgłoszenia się w konkursie”; § 3 punkt 3.6. otrzymuje brzmienie: „Z chwilą przesłania zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie Pracy przez Organizatora Pracy zgodnie z pkt. 4.4. poniżej oraz zezwala na publikowanie Pracy przez Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Redutowej 9/23 (KRS: 0000014227) w następujących miejscach: strona internetowa www.danone.pl, brandowa strona internetowa Fantasia, serwis Facebook oraz serwis Instagram w związku z Konkursem, § 4  punkt 4.3. otrzymuje brzmienie: „Karty podarunkowe będą ważne do dnia 7.05.2019 r.”

REGULAMIN KONKURSU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 10.05.2018 r.

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1 
Organizatorem Konkursu o nazwie „Kup Fantasię i wygraj codziennie 1000 zł na zakupy w ANSWEAR.com” („Konkurs”)  jest Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414701, NIP: 6793080390, REGON: 122515020, kapitał zakładowy w wysokości 667 450,00 zł (dalej: „Organizator”).
1.2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, wybranie Laureatów i dostarczenie Laureatom Nagród, niniejszym Regulaminem przewidzianych. 
1.3 Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 07.05.2018 r. do dnia  30.06.2018 r. do godz. 24:00 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.4 Konkurs organizowany jest pod adresem: https://fantasia.answear.com
1.5 Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późniejszymi zmianami).
1.6 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród, w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, oraz w celach marketingowych, o ile Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę. Administratorem danych osobowych jest spółka Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 
1.7. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych osobowych należy wysłać na adres mailowy marketing@answear.com.

§ 2. Udział w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna posiadająca pełna lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: marketing@answear.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. 
2.3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz spełnia kryteria w nim przewidziane.
2.4. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora.

§ 3.Zasady Konkursu
3.1. Zadaniem Uczestnika jest zakup produktu marki Fantasia w czasie trwania Konkursu, zachowanie paragonu i przesłanie go Organizatorowi zgodnie z pkt. 3.2. poniżej oraz odpowiedź na pytanie konkursowe - „Która FANTASIA Cię inspiruje i dlaczego?” (dalej „Praca”).  
3.2. Uczestnik zobowiązany jest przesłać Pracę poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  https://fantasia.answear.com  oraz wyraźne zdjęcie paragonu, na którym znajduje się zakupiony w czasie trwania Konkursu produkt marki Fantasia.
3.3 Nagrody przyznawane są w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności zgłoszonej Pracy 
i przesłanego paragonu przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu. 
3.4. Praca nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem. Praca nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich. 
3.5. Z chwilą przesłania zgłoszenia w Konkursie przez Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika oraz że nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że korzystanie z Pracy przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. 
3.6. Z chwilą przesłania zgłoszenia w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie Pracy przez Organizatora Pracy zgodnie z pkt. 4.4. poniżej oraz zezwala na publikowanie Pracy przez Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Redutowej 9/23 (KRS: 0000014227) w następujących miejscach … w związku z Konkursem.

§ 4. Laureaci i nagrody
4.1 Nagrodami w Konkursie jest 55 elektronicznych kart podarunkowych do sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.answear.com o łącznej wartości 55.000 zł i jedna nagroda główna – elektroniczna karta podarunkowa do sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.asnwear.com o wartości 15.000 zł.
4.2.  Każdego dnia do wygrania będzie jedna karta podarunkowa o wartości 1000 zł, nagroda główna zostanie przyznana w dniu 5 lipca 2018 r. 
4.3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną w gotówce. Zasady korzystania z nagród określa regulamin dostępny na stronie https://answear.com/regulamin-zamawiania-i-korzystania-z-kart-podarunkowych-answear-com-dla-klientow-indywidualnych-290-a.html. Karty podarunkowe będą ważne do dnia … r. 
4.4. Wyniki Konkursu będą publikowane w każdy poniedziałek na stronie https://fantasia.answear.com/konkurs.php do godz. 17:00. Każda publikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie zawierała imię Laureatów oraz Prace, którzy zwyciężyły w ostatnich 7 dniach przed publikacją. Nagroda główna zostanie przyznana w dniu 5 lipca 2018 r. do godz. 17:00.
4.5. Każdy Uczestnik może tylko raz otrzymać nagrodę w postaci elektronicznej karty podarunkowej o wartości 1000 zł. Laureat, który otrzyma nagrodę główną zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którym została przyznana nagroda w postaci elektronicznej karty podarunkowej o wartości 1000 zł oraz Uczestników, którym taka nagroda nie została przyznana. 
4.5.  Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 3 dni za pośrednictwem korespondencji mailowej, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać ww. terminie informacje  wskazane przez Organizatora, w szczególności: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, telefon, numer PESE, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 
4.6.  W sytuacji, gdy Organizator nie będzie w stanie z powodu leżącego po stronie Laureata skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 3 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
47. Każdy Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
4.8. Organizator – w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) – przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 11.11 % wartości brutto nagrody. Podczas korespondencji po wyłonieniu Laureatów Konkursu, o której mowa w pkt. 4.5. powyżej, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.
4.9. Nagrody zostaną przesłane Laureatom za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres Laureata wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
4.10. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa od Laureata autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy do korzystania bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: internet.

§ 5. Postanowienia końcowe
5.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://fantasia.answear.com.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie https://fantasia.answear.com. Zmiana regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
5.3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5.4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania Konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com . Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. 
5.5 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.