REGULAMIN KONKURSOWY

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu „Zainspiruj się Fantasią” jest Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS: 0000414701, NIP: 6793080390, REGON: 122515020, kapitał zakładowy w wysokości 598 250,00 zł (dalej: „Organizator”).
1.2 Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, wybranie Zwycięzców i dostarczenie Zwycięzcom Nagród, niniejszym Regulaminem przewidzianych, a ufundowanych przez f DANONE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa , KRS 0000014227 (zwaną dalej :Sponsorem:) .
1.3 Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia  30.10.2017 r. do godz. 24:00. Zostanie on podzielony na następujące etapy:
I. od 1.09 do 6.09.2017 r.,
II. od 07.09 do 12.09.2017 r. ,
III. od 13.09 do 18.09.2017 r.,
IV. od 19.09 do 24.09.2017 r.,
V. od 25.09 do 30.09.2017 r. ,
VI. od 01.10 do 06.10.2017 r. ,
VII. od 07.10 do 12.10.2017 r.,
VIII. od 13.10 do 18.10.2017 r.,
IX. od 19.10 do 24.10.2017 r.,
X. od 25.10 do 30.10.2017) r.

1.4 Konkurs organizowany jest pod adresem: http://fantasia.answear.com/.
1.5 Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późniejszymi zmianami).
1.6 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród oraz w celach marketingowych, o ile Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników małoletnich - ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie oraz realizację nagród. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy marketing@answear.com

§ 2. Udział w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil na Instagramie, która zarejestruje się na portalu internetowym wskazanym w § 1 pkt.4 niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w Bitwie tylko za zgodą jej przedstawicieli ustawowych. Biorąc udział w konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2.2. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora lub Sponsora konkursu.
2.3.  Organizator zastrzega sobie prawo pokazywania na stronie konkursowej tylko wybranych Prac zgłoszonych do konkursu.
2.4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej przez siebie Pracy i jest ona oryginalna i nieobciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich.

§ 3.Zasady Konkursu

3.1. Podstawowym zadaniem Uczestnika jest stworzenie estetycznej kompozycji (dalej: „Praca”) z wykorzystaniem dowolnych ubrań, dodatków lub obuwia przy jednoczesnym wkomponowaniu w obraz wizerunku opakowania jogurtu Fantasia z widocznym logotypem Fantasia. 
3.2. Uczestnik zobowiązany jest w opisie Pracy umieścić #modanafatasie  oraz wstawić Pracę na swój profil w serwisie Insatgram. Praca może być zdjęciem (jpg), gifem, a także materiałem video
3.3 Nagrody przyznawane są w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności wykonanej i właściwie opublikowanej Pracy, przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.
3.4. Z chwila zamieszczenia Pracy w serwisie Instagram przez Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika oraz że nie narusza w jakichkolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że korzystanie z Pracy przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

4.1 Informacje o rozstrzygnięciu co sześciodniowych konkursów zostaną każdorazowo umieszczone na stronie konkursu http://fantasia.answear.com/konkurs.php dnia następnego do godz. 17:00.
4.2 Nagrodami jest 10 kart podarunkowych o łącznej wartości 5000 zł.  W każdym sześciodniowym okresie do wygrania będzie jedna karta podarunkowa o wartości 500 zł. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną. Zasady korzystania z nagród określa regulamin dostępny na stronie http://fantasia.answear.com/
4.3 Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w Konkursie.
4.4 Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni, tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać informacje na wskazany e-mail adres (do 30 dni).
4.5  Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty na Instagramie oraz działaniem samego serwisu Instagram.
4.7 Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
4.8. Laureat Konkursu po ogłoszeniu jego wygranej nie może usunąć swojego zdjęcia do końca trwania konkursu, tj. do 30.10.2017. W przypadku usunięcia zdjęcia nagroda zostanie cofnięta i przyznana kolejnej osobie.
4.9. Organizator – w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) – przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas korespondencji po wyłonieniu zwycięzców konkursu o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.

§ 5. Prawa autorskie

5.1 Poprzez umieszczenie Pracy z #modanafantasie Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Sponsorowi konkursu niewyłącznej, nieodpłatnej i udzielonej na czas nieokreślony do Pracy, bez ograniczenia co do terytorium i ilości wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5.2 poniżej, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wyraźnie podkreśla się, iż powyższe zobowiązanie Uczestnika dotyczy wszystkich elementów wchodzących w skład Pracy.
5.2 Licencja powyższa obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. utrwalania i zwielokrotniania Pracy lub jej części – wytwarzania egzemplarzy Pracy przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), w nakładzie w dowolnej wielkości,
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę lub jej cześć utrwalono – wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,
c. wprowadzania do pamięci komputera,
d. modyfikowania Pracy, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów,
e. w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja Pracy na stronach internetowych, modyfikacje Pracy umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie Pracy nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, publikacja w formie czasopisma,
f. w zakresie korzystania z Pracy w postaci: reklamy prasowej, reklamy zewnętrznej (w tym w szczególności w formie billboardów), umieszczania na opakowaniach, rozpowszechniania za pomocą Internetu, płyt CD/DVD, rozpowszechniania za pomocą materiałów BTL (below the line), co w szczególności obejmuje ulotki, foldery, broszury, nalepki, stickersy, standy, postery, katalogi.
5.3. Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Prac bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na polach eksploatacji określonych w pkt. 5.2. powyżej.
5.4. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Materiałów oraz do stylizacji powstałych w trakcie trwania odcinka Bitwy. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do:
- podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia Utworów,
- podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworów,
- nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: www.fantasia.answear.com.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie fantasia.answear.com. Zmiana regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
6.3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com . Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora.
6.5 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.